RegisterExecuteur

Wanneer u in rouw bent, is het belangrijk de rust en de ruimte te hebben om daar een eigen invulling aan te geven. Zorgen om fi nanciële en fi scale zaken die u dan moet regelen, vormen hierin vaak een belemmering. Dat neem ik graag van u over.

Door opleiding en ervaring is er veel kennis van de mogelijkheden die er zijn. Bij iedere situatie wordt gekeken met welke inzet van middelen / mogelijkheden we het meeste recht kunnen doen aan uw vraag. 

Oikonomia Financiele Zorg is aangesloten bij de stichting RegisterExecuteur. In ons werk volgen we de gedragscode van de stichting RegisterExecuteur en is er een geschillenregeling beschikbaar. 

Vanuit de stichting RegisterExecteur worden we ondersteund bij de uitvoering van onze werkzaamheden door de Expertisedesk. De Expertisedesk houdt ons periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zij organiseren jaarlijks een aantal bijeenkomsten om onze deskundigheid binnen ons vak permanent te blijven ontwikkelen. Bij calamiteiten zijn zij in staat onze werkzaamheden over te nemen en deze voort te zetten op basis van de afspraken die met u of uw nabestaanden zijn gemaakt. 

Als RegisterExecuteur gaan we vertrouwelijk om met de gegevens van u, de overledene en de erfgenamen. 

Voorbereiden nalatenschap

Het verlies van een dierbare door overlijden is één van de ingrijpendste gebeurtenissen die u mee kunt maken. Tegelijk is het – zeker op latere leeftijd – onafwendbaar.

Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap. Soms lukt het prima om dit zelf of met anderen uit uw eigen omgeving te regelen.

Er zijn ook situaties denkbaar dat u niet precies weet welke juridische en fiscale mogelijkheden de wetgeving biedt om tot een evenwichtige afwikkeling van de nalatenschap te komen. Dan kan het wenselijk zijn mij als RegisterExecuteur in te schakelen.

Als RegisterExecuteur kan ik u op de verschillende momenten in uw nalatenschapsplanning ondersteunen.

De voorbereiding van een nalatenschap

Als RegisterExecuteur sta ik u vooraf bij door met u mee te denken in de keuze die u kunt maken om een nalatenschap zo goed mogelijk voor u en uw dierbaren / direct betrokkenen te regelen.

 • Uitvaartwensen: op welke manier kan een passend afscheid vorm krijgen. Begraven, cremeren, groots of juist klein en intiem, wel of geen kerkdienst, (kerk)liederen, muziek enzovoort;
 • Is er een uitvaartverzekering of zijn er voldoende financiële middelen?
 • Wie zijn uw erfgenamen?
 • Blijft uw partner verzorgd achter?
 • Wie wikkelt de nalatenschap af?
 • Is er een draaiboek voor uw eventuele onderneming mocht u iets overkomen?
 • Is er een testament en komt het testament nog overeen met uw huidige wensen?
 • Welke fiscale en financiële aandachtspunten zijn voor uw specifieke situatie mogelijk van belang?

Levenstestament

Wanneer u besluit om uw nalatenschap vooraf goed te regelen kan het verstandig zijn om ook aandacht te besteden aan de situatie dat u door ziekte of de gevolgen van een ongeval uw zaken zelf niet meer kunt regelen en geen beslissingen meer kunt nemen over belangrijke zaken in uw leven. Dit regelt u in een levenstestament.

In een levenstestament kunt u onder andere vast leggen:

 • Uw persoonlijke wensen;
 • Uw medische wensen;
 • Uw zakelijke belangen;
 • Een financiële volmacht, wie beheert uw financiën als u dit niet meer kunt?
 • Eventuele aanvullende maatregelen.

Als RegisterExecuteur kan ik u helpen bij het opstellen van een levenstestament.

Afwikkeling nalatenschap

Als RegisterExcuteur betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap kan ik de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

Het beheren van de nalatenschap door het verrichten van o.a. de volgende basiswerkzaamheden:

 • Het informeren van instanties. Hierbij kunt u denken aan de werkgever, de uitkeringsinstantie, de bank, de verzekeringsmaatschappij enzovoort;
 • Het beschikken over banktegoeden en de rekeningen bij de banken;
 • Het innen van de vorderingen die aan de nalatenschap toekomen;
 • Het betalen van schulden van de nalatenschap, de uitvaart, legaten
 • Het regelen van opslagruimte en/of kluisloketten;
 • Zorgdragen voor de opstelling van de verklaring van erfrecht door de notaris, het erfgenamenonderzoek;
 • Het opmaken van de boedelbeschrijving via het Digitaal Nalatenschapsdossier;
 • Het afleggen van verantwoording met betrekking tot de verrichte werkzaamheden (als gevolmachtigde) aan de erfgenamen.

De werkzaamheden kunnen op basis van uw wensen of de behoeften van de nabestaanden worden uitgebreid:

 • Het regelen van de uitvaart;
 • Het regelen van de belastingaangiften en het betalen van de aangiften;
 • Het verkopen en leveren van goederen, o.a. effecten, registergoederen;
 • Het ontruimen en leeg opleveren van de woning, opstal van de inboedel;
 • Het verdelen van de inboedel van de nalatenschap;
 • Het aanvragen van uitkeringen / toeslagen voor de nabestaanden;
 • Het coördineren en/ of voorbereiden van eventuele inzet van experts zoals de taxateur, de makelaar, mediator enz.

Digitaal Nalatenschapsdossier

Bij de uitvoering van de werkzaamheden maak ik gebruik van een uniek en persoonlijk digitaal Nalatenschapsdossier. In dit Nalatenschapsdossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Alle benodigde informatie is op één plek terug te vinden. Door middel van een eigen inlogcode heeft u inzage in het Nalatenschapsdossier.

Door periodiek de inhoud van uw Nalatenschapsdossier te bespreken blijven de gegevens up tot date.

Werkwijze

Voordat we starten met onze werkzaamheden vindt altijd eerst een persoonlijk, vrijblijvend gesprek plaats.

We bespreken de wederzijdse verwachtingen, verkennen uw persoonlijke situatie en uw wensen. U krijgt uitleg over het vervolg van onze werkwijze, het digitaal nalatenschapsdossier en het gewenste – mogelijke tijdspad waarin onze werkzaamheden plaatsvinden. Tot slot bespreken we de wijze van facturen en de manier waarop de factuur is opgebouwd: een tarief per uur of een vaste prijsopgave voor de overeengekomen werkzaamheden. Oikonomia Financiele Zorg sluit hiervoor aan bij de richtlijnen van de Stichting RegisterExecuteur.